Om Skolan

Montessoriskolan Binomen är en åldersintegrerad F-3 skola med 40 inskrivna elever och 4 lärare, samt en extraresurs. Lärarna har grundskollärarutbildning och påbyggnadskurser inom Montessoripedagogiken.

Verksamheten drivs utifrån grundskolans läroplan (Lgr 11), den lokala arbetsplanen och Montessoripedagogikens tankar och värderingar. Det innebär en skolmiljö som saknar traditionella klassrum, skolbänkar och fasta scheman, att hyllor är fyllda med laborativt material och att åldersblandade grupper arbetar

 

tillsammans. Det innebär också att eleverna med lärarhandledning får planera sina egna arbeten och att de kan få arbeta koncentrerat på ett ämne en hel dag eller vecka, ensamma, två och två eller i grupp.

Denna frihet ställer krav på att eleverna får det stöd som de behöver för att kunna ta ansvar för att täcka in alla ämnesområden i kursplanerna och att lärarna har ett flexibelt arbetsätt. Den höga lärartätheten (10 elever/lärare) ger denna möjlighet och skapar förutsättningar för lärarna att hitta den lärstil som gynnar varje elevs utveckling på bästa sätt. Syftena och vinsterna är många. De främsta är att eleverna ofta utrycker arbetsglädje och en tillfredställelse över att de har lyckats eftersom de får möjlighet att slutföra sina arbeten som de själva har valt och att eleverna på Binomen under alla år visat på mycket goda studieresultat.

Skolans vision är att fortsätta i samma anda och att samtliga eleverna ska kunna nå läroplanens och sina individuellt uppställda mål i en miljö som genomsyras av omtanke, samhörighet och trygghet. Skolan arbetar hälsofrämjande och har därför schemalagt extra antal idrottstimmar, simträning och uteaktiviteter. Utomhuspedagogik är en naturlig del av verksamhet och tematiska och ämnesövergripande kunskapsområden är därför förlagda utomhus i den närliggande skogen.

Skolan lägger stor vikt vid samarbete över gränserna förskola, skola och fritidshem och vill ha ett nära samarbete med hemmet. Vi anser att detta är avgörande, grunden för elevernas livslånga lärande och välkomnar därför alltid föräldrarnas med- och samverkan.