Skolhälsan

Skolsköterska Birgitta Lang tjänstgör på skolan ca 1 gång/månad. Skolläkare är barnläkare Monica Wall, skolläkaren nås via Birgitta. När barnen börjar skolan tar skolhälsan över från barnhälsovården, BVC. Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård.

Montessoriskolan Binomen följer samma skolhälsovårdsprogram som Nynäshamns kommunala skolor. Skolhälsans främsta uppgift är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. En av skolhälsans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande.

Skolhälsan har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Skolhälsan ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituationen anpassas till elevens förutsättningar och behov. Vi samarbetar med övrig personal i skolan men har sträng tystnadsplikt. Inget av vad du och ditt barn tar upp med oss förs vidare utan ert tillstånd, med undantag av saker som kommer till vår kännedom som vi är skyldiga att anmäla enligt Socialtjänstlagen §71 (Barn som far illa).

De flesta årskursbundna hälsoundersökningar/ kontroller och vaccinationer utförs av skolsköterskan men vid 1:a besöket i förskoleklass erbjuds alla barn en läkarundersökning tillsammans med föräldrar/er. Hälsoundersökning omfattar vanligen kontroll av längd, vikt och trivsel.

Förskoleklass: läkarundersökning/hälsoundersökning, vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund,(Priorix) tillsammans med förälder.
Åk 1: syn & hörselundersökning.
Åk 2: hälsosamtal med längd & vikt, trivsel & skolutveckling.
Åk 3: kontrollelever.

Lagar som styr skolhälsovården
Skolhälsovården regleras av flera olika lagar och förordningar.
Här följer det viktigaste regelverket:
Skollagen (SFS 1995:100) kap 14.
Lag ( 2002:158).
Lag (1993:800).
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) Utdrag.
Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531).
Barnkonventionen.
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården.
Socialstyrelsen har även en mängd författningar som reglerar t.ex. journalföring & informationshantering.
Varje kommun har sen lokala direktiv och riktlinjer. Vi följer samma riktlinjer som övriga skolor i Nynäshamns kommun. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Med vänliga hälsningar Birgitta Lang, skolsköterska.